• дисциплина

  Информационни системи и технологии 2

  Slide 1
 • специалност

  Бизнес мениджмънт

  Slide 2
 • специалност

  Индустриален мениджмънт

  Slide 2
 • специалност

  Публична администрация

  Slide 3

Информационни системи и технологии 2

Целта на дисциплината е да се осигури на студентите необходимата професионална квалификация и практически умения в областта на Информационните технологии в бизнеса, съответстващи пряко на изискванията на бизнес организациите за повишаване на шансовете им за успешна реализация на трудовия пазар. Лекциите имат за цел да запознаят студентите със съвременните информационни технологии, намиращи приложение в бизнеса. Представят структурата, съдържанието и разнообразието на бизнес информацията и технологиите за нейното обработване. В практическите упражнения студентите се запознават и придобиват опит в използване на програмни продукти за обработка на бизнес информация: Excel, Access. С решаването на курсовите задачи студентите прилагат наученото при решаване на конкретни проблеми и трупат практически опит, който може да бъде полезен както в по-нататъшното им обучение, така и в бъдещата им реализация. Дисциплината Информационни технолгии в бизнеса има следните входно-изходни връзки: Входни връзки: Информатика, Статистика, Висша математика, Обща теория на счетоводството, Счетоводство на предприятието и др. Изходни връзки: Финанси, Икономика на предприятието, Фирмено планиране, Маркетинг проучване/Финансово-стопански анализ, както и към всички останали дисциплини, при които е необходимо организиране, обработване и представяне на бизнес информация. Очаквани резултати Знания: От областта на базите данни. Видове информационни технологии в областта на административната дейност, управление на финансовите дейности на организация, планиране и оптимизиране и Интернет технологиите в бизнеса.

Лекции

I част. Бази данни (гл.ас. д-р Магдалена Андреева)

Информационни системи. Определения.  Информационни дейности и информационни процеси. Количество информация.

Файлови системи и бази данни. Определения. Недостатъци на файловите системи. Файлова организация. Предимства на БД.

Модели на данните. Връзки между данните в БД и класификация на връзките. Модели на данните. Логически модел на данните.

Релационен модели на данните. Релационна алгебра. Таблици, описващи данните. Таблици, описващи връзките.

Релационна схема. Релационни операции. Езици за работа с БД Система за управление на бази данни (СУБД). SQL

II част. Бизнес информационни технологии (доц. д-р Александър Петков)

Същност и характеристики на информацията. Бизнес информация

Информационни технологии в бизнеса

Технологии за обработка, анализиране и представяне на бизнес информацията

Интернет технологии в бизнеса

Упражнения

I част Access

Проектиране на релационна база от данни. Основи на MS Access - програма за създаване, управление и анализ на големи бази данни. Работа с шаблони.Създаване на учебна база от данни СТУДЕНТ.

Таблицата – основна единица на релационната база от данни. Създаване на връзки между таблиците. Използване на Lookup поле и Relationships прозорец

Видове заявки в MS Access. Създаване на заявки.

Видове форми в MS Access. Създаване и форматиране на формуляр.

Създаване и форматиране на отчет. Управление на файлове и данни.

Въведение в интегрирането на данни между Access и SharePoint сайт .

Защита на база данни на MS Access. Оформяне на текуща оценка.

II част. Excel

Инструкции

Упражнение 1. Обработка на финансова информация в Excel

Упражнение 2. Обобщаване на данни в Excel

Упражнение 3. Автоматизиране на обработката на данн в Excel

Упражнение 4. Приложение на статистическия модул в Excel

Упражнение 5. Линейна оптимизация в Excel с модула Solver

Упражнение 6. Използване на инструментите на Excel за условен анализ

Упражнение 7. Изчисляване на финансово-икономически показатели

Данни

У1-report.xls

У2-decision.xls, Pivot2.xls

У3-turnover.xls

У4-analysis.xls

У6-sales.xls, У6-athletics.xls

У7-Otchet PAPA samples.xls

Активна форма на обучение - Курсови задачи

Цел: да се научат студентите самостоятелно и творчески да прилагат усвоените знания от теорията и практическите упражнения. На всеки студент се възлагат две индивидуални задачи:

I част. Access

Създаване на база от данни за нуждите на конкретна стопанска единица;

II част. Excel

Решаване на конкретно зададена задача посредством електронна таблица.

Задачите се разработват в извънучебно време. Преподавателите дават консултации и подпомагат студентите в изготвянето на Курсовата задача в определени за това часове. Всеки студент индивидуално предава и защитава задачите, след което получава оценка за изпълнената работа.

II част. Excel - Данни

OtchetProdukti.xls

OtchetProdavachi.xls

OtchetPorachki.xls

OtchetKlienti.xls

Допълнителна информация

Учебна документация

Учебна програма

Учебна литература

Основна литература

 1. Върбанов, Р., К. Шишманов и др., Информационни технологии в бизнеса. Фабер, В. Търново, 2010
 2. Григорова К., Бази от данни, http://ecet.ecs.uni-ruse.bg/else/, 2012
 3. Петков, А., Информационни технологии в бизнеса, fbm.uni-rse.bg/d/ist2, 2015
 4. Майкъл Х. Ернандес, Проектиране на база от данни, СофтПрес, 2007

Допълнителна литература

 1. Карлсберг К., Бизнес анализи с Microsift Excel, СофтПрес, 2003
 2. Найт, Д., Анализ на бизнес данни с Excel. ЗеСТ Прес, 2007
 3. Прайс, М., Excel 2007 в лесни стъпки, Инфодар, 2008
 4. Туджаров Хр., Информационни системи, Бази данни, http://www.tuj.asenevtsi.com/
 5. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Database systems, Prentice Hall, 2008

Онлайн уроци

Excel 2010

Access 2010

Графици, изпити

График

Изпитни дати

Задочно обучение

28.10.2017 г. от 9:00 в зала 1.317

25.11.2017г. от 9:00 в зала 1.407

Резултати от изпитите

Бизнес мениджмънт

Индустриален мениджмънт

Колеги, моля попълнете АНКЕТАТА за обратна връзка.

Анкета

Анкета за обратна връзка

Контакти

I част

гл.ас. д-р Магдалена Андреева, каб. 1.401, mhandreeva@uni-ruse.bg

гл. ас. д-р Катерина Габровска (упражнения Access), каб. 1.401, kgabrovska@uni-ruse.bg

гл.ас. Юлия Кръстева, (упражнения Access), каб. 1.401, jkrasteva@uni-ruse.bg

II част

доц. д-р Александър Петков, каб. 2Б.411, apetkov@uni-ruse.bg

гл. д-р Ирина Костадинова (упражнения Excel), каб. 2Б.415, ikostadinova@uni-ruse.bg

ас. д-р Игор Шелудко (упражнения Excel), каб. 2Б.403, isheludko@uni-ruse.bg